Hlavní stránka
header

Hanabi

Creative Commons

Uveďte autora – Neužívejte dílo komerčně – Zachovejte licenci 3.0 Česko

Dílo smíte:

Kopírovat

Za těchto podmínek:

Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence
(ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují Vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).
Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely.
Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech.

Pojmem dílo se v tomto případě rozumí grafický i textový obsah této domény.

Dále berete na vědomí:

Jiné podmínky:
Výše uvedené podmínky se na Vás nevztahují, pokud jste k tomu získali souhlas nositele autorských práv.

Poznámka:
Pokud budete, se souhlasem autora, toto dílo šířit, máte povinnost ostatní seznámit s podmínkami této licence. Nejjednodušším způsobem je uvedení odkazu na tuto webovou stránku.

Definice pojmů:

a. – Dílo
Pojem „dílo“ označuje pro účely tohoto ujednání autorské dílo nebo jiný nehmotný statek chráněný autorským zákonem, pokud příslušný právní řád jeho ochranu též uznává. Autorskými díly mohou být mimo jiné díla literární, výtvarná, hudební, audiovizuální, vědecká, fotografie nebo počítačové programy. Jinými nehmotnými statky jsou zejména umělecké výkony výkonných umělců, zvukové nebo zvukově obrazové záznamy, televizní a rozhlasové vysílání. Za díla jsou považovány též databáze. Pojem „Dílo“ popřípadě „DÍLO“ označuje konkrétní dílo, ke kterému poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci za podmínek uvedených v tomto ujednání.

b. – Autor
Pojem „autor“ označuje pro účely tohoto ujednání osobu nebo osoby, které Dílo vytvořily.

c. – Poskytovatel
Pojem „poskytovatel“ označuje pro účely tohoto ujednání autora nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která je oprávněna poskytnout licenci k užití Díla za podmínek uvedených v tomto ujednání.

d. – Kopírování
Pojem „kopírování (rozmnožování)“ označuje pro účely tohoto ujednání zhotovování rozmnoženin díla, a to jakýmikoli prostředky. Rozmnoženiny mohou být mimo jiné tiskové, fotografické, zvukové, obrazové, nebo zvukově-obrazové a mohou mít též elektronickou podobu, zahrnující vyjádření analogové i digitální. Rozmnožováním je též zhotovení rozmnoženiny nezbytné k zavedení, uložení, zobrazení, provoz a přenos počítačového programu a vytěžování obsahu databáze.

Chat